https://www.dekangoeroe.nl/oudercommissie
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Bewaken van de kwaliteit

Ouders zijn belangrijk waar het gaat om de betrokkenheid bij de kinderopvang, het bewaken van de kwaliteit en het behartigen van de belangen van hun kinderen. Voor Kinderdagverblijf De Kangoeroe telt de relatie met ouders/verzorgers zwaar. We doen er dan ook alles aan om u te betrekken bij ons beleid.

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

 

De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement. De Kangoeroe heeft overeenkomstig deze wet twee oudercommissies, één voor locatie Floraplantsoen en één voor locatie Landweg.

Doel van de oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van De Kangoeroe zo goed mogelijk te behartigen.
  • De ouders te vertegenwoordigen.
  • De Kangoeroe te adviseren ten aanzien van het kwaliteitsbeleid van de directie.

Samenstelling oudercommissie

Iedere commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Ouders/verzorgers kunnen zitting nemen zolang een kind van hen geplaatst is op de betreffende vestiging. Als er vacatures zijn in de oudercommissie, dan roept de directie ouders op zich kandidaat te stellen. Zolang het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd.

 

Als zich twee of drie kandidaten per beschikbare zetel melden, zal de oudercommissie een schriftelijke stemming van haar leden organiseren. Indien zich meer dan drie kandidaten per beschikbare zetel melden, organiseert de oudercommissie een verkiezing, waarbij de ouders kunnen stemmen over de vervulling van de beschikbare zetel(s).

 

Taken van de oudercommissie

De oudercommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over elk voorgenomen besluit op het gebied van:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directie;
  • pedagogisch beleidsplan;
  • voedingsaangelegenheden;
  • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • openingstijden;
  • wijziging van de prijs van de kinderopvang.

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders en vergadert minstens vier keer per jaar. In principe vergaderen de oudercommissies van beide vestigingen gezamenlijk. Eén van de voorzitters is voorzitter van de gezamenlijke vergaderingen. Ten minste drie keer per jaar vindt een overleg plaats tussen de oudercommissies en de directie. Daarnaast voert de voorzitter van de oudercommissie regelmatig overleg met de directie over het interne beleid van De Kangoeroe. De ouders worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de oudercommissie. Op verzoek helpt de oudercommissie bij ouderavonden en themabijeenkomsten.

Bereikbaarheid van de oudercommissie

De oudercommissie stelt het op prijs als ouders/verzorgers contact met hen opnemen om hun vragen, suggesties of klachten door te geven. U kunt de commissie bereiken via e-mail: OCKangoeroe@gmail.com.

U kunt een vergadering van de oudercommissie bijwonen als u dit meldt aan de voorzitter. Deze toegang is beperkt tot agendapunten die niet als vertrouwelijk zijn bestempeld. Het overleg van de voorzitter met de directie is niet openbaar.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact