https://www.dekangoeroe.nl/praktische-info/klachtenregeling
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

PROCEDURE KLACHTAFHANDELING CLIENTEN

In deze procedure beschrijven wij wat onze stappen zijn, indien er een klacht is.

Wij doen ons uiterste best het verblijf van uw kind op onze opvang zo aangenaam, veilig en gezond mogelijk te maken. Onze pedagogisch medewerkers doen hun werk nauwkeurig en grondig. Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening dan zijn onze medewerkers altijd bereid hierover met u in gesprek te gaan. Er wordt dan samen gezocht naar een passende oplossing. Indien u een klacht kenbaar wil maken, verzoeken wij u om de klacht schriftelijk bij de directie in te dienen.

Interne klachtenprocedure

Wij hebben in ieder geval een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten over:

- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een

ouder of kind;

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder:

- de klacht zorgvuldig onderzoekt;

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Externe klachtenprocedure

We streven naar een open relatie met de ouders waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. Door in gesprek te gaan proberen wij er samen met de ouders uit te komen. Mocht het voorkomen dat de ouders en de leiding van De Kangoeroe deze interne klachtenprocedure niet tot een oplossing komen, dan kunnen zowel de ouders als de oudercommissie zich wenden tot een externe klachtencommissie.

Ouders/verzorgers of oudercommissie leggen hun klacht bij De Geschillencommissie

Belangrijk is dat ouders/verzorgers of oudercommissie op de hoogte zijn dat zij naar De Geschillencommissie kunnen gaan wanneer zij er niet uitkomen met De Kangoeroe.

U kunt de klacht online indienen via deze link:

www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen

Of telefonisch bereikbaar op:

070 - 310 53 10 ( Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
 

Kinderdagverblijf De Kangoeroe

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact