https://www.dekangoeroe.nl/praktische-info/klachtenregeling/jaar-klachten-verslag
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Jaar (klachten) verslag 01-2015/12-2015

Kinderdagverblijf De Kangoeroe

Inleiding

Op grond van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector is De Kangoeroe verplicht over elk kalenderjaar een verslag op te stellen van de klachten die in het betreffende jaar zijn behandeld door de klachtencommissie. Deze verplichting betreft zowel de klachtenregeling voor individuele ouders als de klachtenregeling voor de oudercommissies. Met het voorliggende verslag wordt aan deze verplichting voldaan. In het verslag komen de volgende zaken aan de orde:

  • Beknopte beschrijving van beide regelingen
  • Wijze waarop de regelingen onder de aandacht gebracht zijn
  • Samenstelling van de klachtencommissies
  • Mate waarin de klachtencommissies hun werkzaamheden hebben kunnen verrichten
  • Aantal en aard van de door de klachtencommissies behandelde klachten
  • Strekking van de oordelen en aanbevelingen en de aard van de maatregelen

Klachtenregelingen De Kangoeroe

Zowel individuele klanten als oudercommissies kunnen met klachten een interne en externe route volgen. Bij de externe route gaat de klant of ouderadviescommissie rechtstreeks naar de onafhankelijke klachtencommissie. Kinderdagverblijf de Kangoeroe was hiertoe in 2015 aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). sKK heeft zowel een klachtencommissie voor individuele klanten als een klachtenkamer voor ouderadviescommissies. Klanten en ouderadviescommissies kunnen te allen tijde met hun klacht terecht, zonder tussenkomst van De Kangoeroe. Aanmelden via https://klachtkinderopvang.nl. Voor beide regelingen heeft sKK reglementen die te vinden zijn op de sKK-website.

Het heeft de voorkeur van De Kangoeroe dat een klant of oudercommissie eerst de interne route volgt. Hierbij wordt de klacht besproken met degene die het betreft of de direct leidinggevende. In overleg met de klant of oudercommissie wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Uiteraard kan een klant of oudercommissie na het doorlopen van de interne route alsnog ook de externe route volgen.

Wijze waarop de regelingen onder de aandacht gebracht zijn

De klachtenregelingen worden beschreven op de website en staan in onze algemene voorwaarden.

Samenstelling en werkwijze van de klachtencommissies

Via het algemene 0900 nummer, dat wordt bemand door de coördinatoren, wordt informatie gegeven aan en worden vragen beantwoord van ouders én houders. Het advies en de informatie zijn, waar mogelijk, gericht op bemiddeling om formele klachtbehandelingen te voorkomen. Als de klager zijn/haar klacht vastgelegd wil zien, volgt het formele klachtproces waarbij partijen op basis van schriftelijke hoor en wederhoor en uiteindelijk een hoorzitting hun standpunt kunnen verduidelijken. Op basis hiervan doet de commissie of de commissie Klachtenkamer een uitspraak, waarop de organisatie een reactie moet geven. Dit proces neemt maximaal 3-4 maanden in beslag. Een commissie is autonoom in het geven van een oordeel over de klacht. De uitspraak is niet bindend. Wanneer organisaties bezwaar aantekenen tegen een uitspraak van de Klachtencommissie, toetst het bestuur van de sKK of procedureel juist gehandeld is; inhoudelijk beroep is niet mogelijk. In 2015 zijn 2 klachten door organisaties ingediend bij het bestuur. Het bestuur heeft de toetsing uitgevoerd en de klachten niet gegrond bevonden.

De sKK heeft de beschikking over 31 commissieleden, die op basis van specialistische kennis en affiniteit met kinderopvang deelnemen aan de klachtbehandeling. De klachtencommissie wordt samengesteld naar gelang de aard van de klacht en de regio waar deze speelt. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden en minimaal één van hen is jurist. De ambtelijk secretaris werkt ondersteunend voor de commissie. De sKK heeft voor de Klachtenkamer een oud rechter als vaste voorzitter en 2 vaste leden waarvan minimaal 1 jurist is. Daarnaast beschikken wij over 3 vaste inval commissieleden. Voor de professionalisering van alle commissieleden is ook in 2015 een bijeenkomst georganiseerd waaraan ook de Zuid Hollandse klachtencommissie (ZcKK) heeft deelgenomen en waarin diverse cases zijn uitgediept.

Werkzaamheden in 2015

sKK rapporteert in algemene jaarverslagen over de mate waarin beide klachten

commissies hun werkzaamheden hebben kunnen verrichten. De jaarverslagen zijn te vinden op http://www.skkjaarverslagen.nl/repositories/files/klachtencomissie_jaarverslag_2015.pdf en

http://www.skkjaarverslagen.nl/repositories/files/klachtenkamer_jaarverslag_2015.pdf

De klachtencommissie heeft in 2015 geen klacht over De Kangoeroe ontvangen.

De klachtenkamer heeft in 2015 geen klachten van De Kangoeroe- oudercommissie ontvangen.

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact