https://www.dekangoeroe.nl/zorg-voor-kwaliteit/gecontroleerde-kwaliteit
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Inspectierapporten GGD

Uw kind overdragen aan de zorg van een kinderdagverblijf is niet iets wat u zomaar doet. Het is vaak een emotionele stap waardoor u -terecht- hoge eisen stelt aan een kinderdagverblijf. In de gemeentelijke verordening Kinderopvang, de Handleiding Kwaliteitsstelsel Kinderopvang (kwaliteitsnormen voor accommodaties in de kinderopvang) en in de landelijke checklist Hygiëne en Veiligheid in de Kinderopvang (PIKO) staan alle eisen waaraan wij als professionele kinderopvangvoorziening moeten voldoen. Jaarlijks controleert de inspecteur van de GGD of kinderdagverblijven aan deze eisen voldoen.

Gekwalificeerde pedagogisch medewerkers

Ook aan onze medewerksters stellen we hoge eisen. De Kangoeroe werkt met gediplomeerde leidsters, die de kennis en de mogelijkheden in huis hebben om een pedagogisch klimaat te scheppen. Aan alle ontwikkelingsgebieden van een kind wordt aandacht besteed.

De Kangoeroe is een erkende leerinstelling. We bieden zeer gemotiveerde stagiaires de kans om bij ons stage te lopen.

De Kangoeroe is constant bezig om haar kwaliteit als kinderdagverblijf te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De ouders/verzorgers zijn daarvoor een belangrijke informatiebron. Voor de Kangoeroe is elk signaal welkom: een wens, behoefte, tip of klacht. Daarnaast heeft De Kangoeroe een oudercommissie die een belangrijke rol heeft in de bewaking en verbetering van de kwaliteit van onze kinderopvang.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact